Sigortanız Yoksa Ne Olur

Sigortanız Yoksa Ne Olur

Ülkemizde sigorta bilincinin arzu edilen düzeyde olmaması nedeniyle çeşitli denetim mekanizmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Halen uygulanan denetim mekanizmalarından birisi, tapu tescil işlemlerinde, diğeri de su ve doğalgaz abonelik işlemlerinde, bu işlemlerin tamamlanmasının bir şartı olarak zorunlu deprem sigortasının yaptırılmış olduğunun belgelenmesi uygulamasıdır.

Ayrıca, elektrik ve telefon gibi hizmetlerin abonelik işlemlerinde de Zorunlu Deprem Sigortasının aranmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan diğer bir temel yaptırım, Devletin afetlerle ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinde yapılan değişikliktir. Zorunlu deprem sigortasının uygulamaya konmasını takiben, 27 Mart 2001 tarihinden itibaren, Zorunlu Deprem Sigortası yaptırması gerekirken bunu ihmal edenler, bu sigorta kapsamında karşılanacak zararlar için doğal afetlerle ilgili mevzuat çerçevesinde hak sahibi olamamaktadırlar. Bunun anlamı;

Devletin, 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanundan ve ilgili diğer mevzuattan doğan konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri, sigorta kapsamındaki binalarda deprem nedeniyle meydana gelen kayıp ve hasarlar sonucu uğranılan maddi zararlar için DASK tarafından tazminat ödenmesiyle birlikte ortadan kalkmaktadır.

587 sayılı KHK gereğince geçerli bir Zorunlu Deprem Sigortası bulunmayanlar, bu sigorta kapsamında karşılanacak maddi zararlar için 7269 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hak sahibi olamamaktadırlar. Diğer bir anlatımla, deprem sonrası Devletin Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki afetzedelere yardımı, konut kredisi açmayı veya afet konutu yapmayı içermeyecektir.

Zorunlu Deprem Sigortasının uygulanmaya başlaması ile birlikte Devlet artık afet konutu yaptırmamaktadır. Devletin eskiden var olan bu yükümlülüğü, artık yerini zorunlu deprem sigortasına bırakmıştır. Bu nedenle, zorunlu deprem sigortasını yaptırmayanların, deprem nedeniyle evlerinde meydana gelebilecek hasarlara karşı hiç bir güvencesi bulunmamaktadır. Unutulmamalıdır ki hiç bir ceza, olası bir depremde, meydana gelecek hasarlara karşı tamamen güvencesiz kalmaktan daha ağır değildir.


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !