DASK

 

Kapsam
Kapsamdaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

 

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.


 

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Kapsamdaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:
Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.


 

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
 • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
 • Tamamı ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
 • İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
 • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
 • Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.


Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.

Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmakla birlikte bunlar için ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.

  


Teminatın Kapsamı

 Zorunlu Deprem Sigortası ile;

 • Depremin
 • Deprem sonucu yangının
 • Deprem sonucu infilakın
 • Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır. Teminat Dışında Kalan Haller
  • Enkaz kaldırma masrafları,
  • Kar kaybı,
  • İş durması,
  • Kira mahrumiyeti,
  • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları,
  • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
  • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
  • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
  • Manevi tazminat talepleri
  • Azami Teminat Limiti

   Zorunlu Deprem Sigortası'nda amaç, asgari bir miktarda standart bir teminat sunulmasıdır. Bu nedenle DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat vermektedir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 8 Şubat 2006 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 100 Bin YTL olarak belirlenmiştir.

   Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenmektedir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmekted

   Primlerin Tespiti

   Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:

   • Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
   • Binanın yapı tarzı,
   • Meskenin brüt yüzölçümü. Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir.


    

   Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunmaktadır.

   Yapı Tarzına Göre Bölge Bazında Fiyatlar (‰) I. Bölge
   II. Bölge
   III. Bölge
   IV. Bölge
   V. Bölge
   A-Çelik, betonarme, karkas yapılar 2.20 1.55 0.83 0.55 0.44
   B-Yığma Kagir Yapılar 3.85 2.75 1.43 0.60 0.50
   C-Diğer Yapılar 5.50 3.53 1.76 0.78 0.58


   Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınmaktadır. Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı ise aşağıdaki gibidir:

   A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.
   B- Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.
   C- Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.


    

   634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden % 10 oranında indirim yapılır.

   Evinizin DASK sigorta primini hesaplamak için tıklayın.


  • Sigorta Yaptırmak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

   Gereken bilgiler şunlardır:

   • Sigortalının adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu
   • Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası
   • Sigortalanacak yerin açık adresi
   • Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu)
   • Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 - 1996 arası, 1997 - 1999 arası, 2000 ve sonrası)
   • Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer)         
   • Binanın toplam kat sayısı
   • Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)
   • Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)
   • Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer)

   Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esas alınarak düzenlenmektedir. Yanlış beyandan doğabilecek tüm sorumluluk sigorta ettirene aittir

  • Hasar İhbarı
   Hasar İhbarının Yapılabileceği Yerler

   Evleri depremden hasar gören ve Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan vatandaşların, zararlarının en kısa zamanda giderilebilmesi için aşağıda belirtilen yerlerden birine başvurmaları gerekmektedir:


   • Poliçe Prim ve Bedeli Hesaplama
   • Poliçe Sorgulama
   • İstatistikler
   • T.C. Kimlik Numarası Sorgulama
   • Vergi Kimlik Numarası Sorgulama
   • Önemli Linkler
   • Depremle Yaşamak
   • Bilinmesi Gerekenler
   • Hasar İhbarında İstenen Belgeler

    Hasar durumunda DASK'a gönderilecek belge ve bilgiler şunlardır:

    • Hasar ihbarı bilgisi,
    • Poliçe fotokopisi,
    • Tapu belgesi fotokopisi,
    • Eksperin hasar yerini kolayca bulabilmesi ve hasar tesbitini yapabilmesi için hasar yerinin açık adresi,
    • Sigortalı ile irtibat sağlanabilecek sabit telefon veya cep telefonu numarası.

    Ayrıca, sigortalı bina üzerinde Zorunlu Deprem Sigorta poliçesinin yanı sıra deprem teminatı bulunan başka bir sigorta poliçesi olduğu takdirde, diğer poliçenin varlığı da DASK'a bildirilmelidir.

   • Hasar Tespit Görevlileri

    Hasar tespit işlemleri, deprem durumunda DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlilerince yerine getirilmektedir. Bu amaçla, öncelikle, sigortacılık sektöründe ilgili branşta çalışma ruhsatı bulunan deneyimli hasar eksperleri istihdam edilmektedir. Sözkonusu eksperlerin deprem hasarlarını standart bir yaklaşımla ve sigortacılık tekniğinin gerektirdiği şekilde tespit etmeleri için bu kişilere DASK tarafından ayrıca eğitimler veril

    Hasarlı Binaların Sigortalanması

    Daha önceki depremlerde hasar görmüş ve onarımı mümkün olan binalar, onarılmış olduğunun belgelenmesi kaydıyla sigortalanabilmektedir. Bunun dışında kalan hasarsız veya hafif hasarlı yapıların Zorunlu Deprem Sigortası ise, sigortalının beyanı esas alınarak yapılmaktadır.

    Hasar görmüş binalar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca "Hafif-Orta-Ağır" olarak üç bölümde sınıflandırılmaktadır. Bunlardan "Ağır Hasarlı" olarak tespit edilenlerin yıkılması, "Orta Hasarlı" olarak tespit edilenlerin ise onarılması ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, "Hafif Hasarlı" olarak belgelendirilen binalar sigortalının beyanına dayanarak sigortalanmakta, ancak, "Orta" hasarlı binaların sigortalanabilmesi için, sigorta ettiren tarafından bu binalar için oturulabilir durumda olduklarını gösterir bir "Yapı Kullanma İzni" verildiğinin belgelendirilmesi veya "Yapı Kullanma İzni"nin alınamadığı durumlarda ise,

    a)Yapı Denetim uygulaması olan illerde, onarımı denetleyen Yapı Denetim firmaları tarafından düzenlenmiş, onarımın onarım ruhsatına uygun olarak yapıldığını gösterir belge,

    b)Yukarıda (a) dışındaki durumlarda ise, onarımı yapan ve denetleyen Fenni Sorumlulardan, gerekli onarımın uygun olarak yapıldığını gösterir bir belgenin getirilmesi ve tarih ve numarasının poliçeye "açıklama" olarak kaydedilmesi yeterli olacaktır.

    Diğer taraftan, yaygın hasara yol açan bir deprem durumunda, etkilenen bölgedeki binalar, "Acil Yardım Süresi" sona erene kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından "hasarsız" ya da "az hasarlı" belgesi alınması koşuluyla sigortalanabilmektedir.  

    mektedir.  

   •  

  •  

    

  •  

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !